Menu

Archiv akcí

FotoarchivTOPlist

Fotogalerie roku 2012

Silvestrovská pobožnost
(31. prosince 2012)


3. neděle adventní
(16. prosince 2012)


Dětský varhanní koncert - "Už to zvoní, už to cinká"
(14. prosince 2012)
Vystoupení žáků ZUŠ Louny.


Kostel Církve československé husitské NO Louny


Vánoční besídka pro děti
(8. prosince 2012)


1. neděle adventní
(2. prosince 2012)
Žehnání adventního věnce.


Skauti z Loun vyčistili schodiště ve věži kostela
V sobotu 24. listopadu 2012 jsme uklízeli věž kostela po opravách a taky od holubů... Měli jsme vzácnou návštěvu, skauty z Loun a odjinud, kteří jsou tak skromní, že nám ani nechtějí prozradit odkud jsou. Nemůžeme jim poděkovat jmenovitě, tak tedy aspoň prostřednictvím našeho webu! Naše kostelní věž je teď jako nová, skoro jsme ji nepoznali, jak byla uklizená....
Děkujeme za Váš dobrý skutek!


Koncert k 80. výročí úmrtí Eduarda Treglera
(8. listopadu 2012)

Dušičky - památka zesnulých
(2. listopadu 2012)


Opravy kostelní věže
V září 2012 probíhaly opravy kostelní věže, její vrchní části. Práce prováděla firma Radvanovský, zednické práce pan Salač.


Oslavy 80. výročí otevření Sboru Dr. K. Farského v Lounech
(22. září 2012)

V sobotu 22. 9. 2012 si Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech připomněla a oslavila již 80. výročí otevření a posvěcení Sboru Dr. K. Farského.
Při této příležitosti navštívil naši náboženskou obec bratr patriarcha ThDr. Tomáš Butta, Th. D., který vedl slavnostní bohoslužbu. Spolu s ním sloužila místní farářka ThDr. Helena Smolová a lounský vikář Vladislav Hána.
Bohoslužby se zúčastnilo asi 60 lidí z místní obce, z okolních obcí i pozvaní hosté z města. Naše shromáždění pozdravil rovněž člen Rady města Louny PhDr. Michal Pehr, Ph. D.
Bratr patriarcha ve svém kázání promluvil o chrámu jako prostoru ke konání bohoslužeb (2Pa 2, 3-4), ale také o chrámu Božího těla, jímž je Církev (Ef 4, 11-16). Obojí chrám jsme si slavností skutečně připomínali. Stavbu Sboru Dr. Farského uskutečněnou v letech 1931-1932 dokumentovaly dobové fotografie, ale i příspěvky historiků v odpolední části programu. PhDr. Michal Pehr, Ph. D. promluvil o Vzniku Církve československé v Lounech a na Lounsku a rozkryl především dobové pozadí vzniku nové církve, jejíž zrod v Lounech provázely boje s katolickou farností o chrám sv. Mikuláše, které nakonec vyústily v rozhodnutí pro stavbu vlastního kostela pro věřící Církve československé. Bratr Mgr. Vladimír A. Hons, historik a člen naší náboženské obce, ve svém příspěvku o Stavbě Sboru Dr. Farského promluvil nejen o stavbě chrámu a o okolnostech, které ji provázely, ale promítnul do své promluvy také vzpomínky z dětství, z doby tzv. normalizace, kdy byl členem obce a docházel do náboženství a duchovní péče vedené sestrou farářkou Mgr. Milenou Beranovou. Vzhledem k tomu, že z období 60. - 80. let je zachováno velmi málo dokumentů, byly vzpomínky bratra Honse zejména pro místní posluchače obohacující.
Závěrečná část programu patřila umění. Paní učitelka Jana Marešová krátce představila nově instalovanou výstavu žáků ZUŠ Louny a Chrámový pěvecký sbor pod vedením Mgr. Ivany Derflerové, varhanice a předsedkyně rady starších, předvedl své pásmo židovských a křesťanských písní z různých období církevního roku.
Bohatá účast členů Církve i dalších hostů, obyvatel města Louny, nás upřímně potěšila. Jistě by potěšila i předchozí generace laiků a duchovních, na které jsme při této příležitosti mysleli. Je vidět, že náboženská obec Louny vešla do povědomí města a její kostel je významnou stavbou v městské památkové zóně města.
Do dalších let přejeme Sboru dostatek finančních prostředků na opravy a živému sboru Páně dostatek obětavých věřících.
(ThDr. Helena Smolová, farářka náboženské obce)Autorské čtení nové knihy Juraje Jordána Dovaly
(13. září 2012)


Léto na farní zahrádce
(6. července 2012)


Oslavy 100. výročí narození Kpt. Otakara Jaroše
(1. srpna 2012)
*Významný lounský rodák, kapitán Otakar Jaroš*

Dne 1. 8. 2012 jsme si nejen v Lounech připomněli 100. výročí narození významného lounského rodáka, kapitána Otakara Jaroše, který toto město a naši zemi proslavil svým hrdinstvím v bojích na východní frontě jako velitel 1. roty 1. československého samostatného praporu v SSSR. Padl v bitvě u Sokolova v charkovské oblasti 8. 3. 1943.
Posmrtně bylo uděleno nadporučíku Jarošovi, povýšenému v květnu 1945 do hodnosti kapitána, jako vůbec 1. cizinci, vyznamenání „Hrdina SSSR“, a obdržel také řadu československých vyznamenání. Stal se tak symbolem našeho národního odboje. Jeho jméno bylo komunisty zneužíváno, i když nezávislé historické zkoumání potvrzuje, že byl Jaroš ve skutečnosti antikomunista.
Město Louny na svého rodáka Otakara Jaroše nikdy nezapomnělo. Při příležitosti 100. výročí jeho narození byl uspořádán pod záštitou ministra obrany RNDr. Alexandra Vondry a hejtmanky Ústeckého kraje paní Jany Vaňhové pietní akt u Jarošova rodného domu a následně slavnostní ceremoniál, při němž byl odhalen kapitánu Otakaru Jarošovi pomník, který bude lounským občanům připomínat jeho odkaz. Základní a mateřské škole 28. října, u níž slavnostní ceremoniál probíhal, byl udělen čestný titul „Základní a mateřská škola kapitána Otakara Jaroše“.
Na slavnosti promluvila řada významných hostů. Kromě projevu ministra obrany pana Vondry a paní hejtmanky Vaňhové účastníci vyslechli např. osobní svědectví o kap. Jarošovi z úst generála Beera, přímého účastníka bojů u Sokolova, a také příspěvek paní Zoji Klusákové, dcery generála Ludvíka Svobody, která přímo z charkovské oblasti přinášela svědectví o úctě, která je československým vojákům na tomto území stále prokazována.
Osobnost kapitána Jaroše představil ve svém příspěvku PhDr. Michal Pehr, Ph. D., lounský historik a člen Rady města Louny. Tento příspěvek byl publikován v knize „Ohlédnutí za Otakarem Jarošem“, kterou vydalo město Louny za finanční podpory Ústeckého kraje.
Podle sdělení historika Dr. Pehra byl Jaroš členem Československé církve, do níž jeho rodina přestoupila ve 20. letech 20. století z Římskokatolické církve, v níž byl pokřtěn. Rodina Otakara Jaroše se zapojovala do náboženského života Československé církve v Mělníce, kam se Jarošovi přestěhovali krátce po jeho narození. Jarošovo hrdinství a statečnost připisoval patriarcha Novák v 70. letech 20. st. právě výchově v duchu Církve československé v protikladu ke komunistické propagandě, která v něm chtěla vidět komunistu.  (ThDr. Helena Smolová)Hus stále aktuální

Po slavnostní bohoslužbě v lounském sboru Církve československé husitské v neděli 1. 7. 2012 účastníci tradičně uctili památku Mistra Jana Husa položením květin u pomníku na Mírovém náměstí, kde zároveň vyslechli sváteční zamyšlení Vladimíra A. Honse nad tím, kterak Mistr Jan chápal slovo pravda. Jeho výměr byl totiž jiný než dnešní. S nynějším vnímáním pravdy, kdy můžeme mít „pravdu“ velkou, malou nebo třeba i poloviční, nemělo Husovo pojetí nic společného! Pro něj byl nejvyšší pravdou Bůh. A možná i proto na většinu z nás stále působí Husova věrnost svým ideálům tak emocionálně.
Podobný hold jedné z největších postav našeho národa vzdali přítomní ještě 6. července odpoledne v Lenešicích u Husovy zvonice při bohoslužbě, kterou vedla lounská farářka Helena Smolová. Kázáním zde sloužil bratr vikář Vladislav Hána. Bohoslužbu doprovodil lounský chrámový sbor pod vedením Ivany Derflerové
(RS NO CČSH Louny)


Slavnostní Bohoslužba v Lenešicích
(6. července 2012)

Poděkování patří všem přítomným, duchovním a chrámovému sboru pod vedením Mgr. Ivany Derflerové, kteří věrně odolávali parnému odpoledni a okolnímu hluku rušné ulice. To však nemohlo nikterak narušit duchovní ráz celé Bohoslužby v den výročí upálení M. J. Husa, kdy jsme mohli být blíže našemu Pánu a uctít památku Mistra Jana Husa. Všech se bezpochyby dotkla Boží přítomnost a odcházeli z této akce s dobrými pocity.
(Bc. Martin S. Fridrich)

Slavnostní odhalení pamětní desky starostovi Josefu Fouskovi
(2. července 2012)

Dne 2. července 2012 se na lounské radnici konalo slavnostní odhalení desky bývalému starostovi města Josefu Fouskovi, který byl popraven nacisty v době heydrichiády. V atriu radnice, kde se za války popravovalo, shromáždění účastníci pietního aktu vyslechli nejprve projev starosty města Radovana Šabaty, který se zamyslel nad přínosem svého předchůdce starosty Fouska pro město Louny a vzdal čest jeho památce.
PhDr. Michal Pehr, Ph.D., předseda Kulturní komise Rady města Louny, pak ve svém historickém příspěvku přiblížil přítomným kruté osudy lounských občanů v době heydrichiády. V závěru své promluvy vyjádřil potěšení nad tím, že se slavnostního shromáždění zúčastnila také vnučka zesnulého starosty.
Shromáždění bylo zakončeno státní hymnou, při níž byla odhalena pamětní deska. V obřadní síni města Louny si účastníci pietního aktu mohli prohlédnout výstavku věnovanou starostovi Fouskovi, kterou připravil historik Michal Pehr na základě historických pramenů a dobových fotografií.
Mezi hosty pietního aktu byli také členové lounské náboženské obce.

(HS)

Bohoslužba k výročí mučednické smrti M. Jana Husa
(1. července 2012)


Požehnání zvonu v Úlovicích
(30. června 2012)

V sobotu 30. 6. 2012 se v Úlovicích u Ročova konalo od 15. 30 hod. slavnostní požehnání zvonu a husitské zvoničky, jejíž rekonstrukci zařídil Spolek pro obnovu Ročova. Opravu zvonice finančně podpořil fond T-mobile a obec Ročov. V r. 2008 byla opravena obecní kaplička a nyní k ní přibyla ještě zvonička.
Husitská zvonice zde byla postavena za první republiky a o její vybudování se zřejmě zasloužilo několik úlovických rodin, které se hlásily k Československé církvi. Bližší informace žel nejsou nikde v archivu dohledatelné.
Slavnost zahájila paní Liptáková z Úlovic, která celou akci organizovala. Seznámila přítomné místní občany i hosty s pravděpodobnou historií zvonice. Poté farářka CČSH Helena Smolová z Loun vykonala pobožnost s požehnáním zvonu. Základem kázání byly texty Ž 29, 3-4, 1K 13, 1, Mt 13, 10-17. Připoměli jsme si zvon jako nástroj, jehož hlas nás svolává k modlitbě a k bohoslužbě, oznamuje důležité události v životě jednotlivce i obce. Zvon nám připomíná, že patříme Bohu a že jsme spolu také propojeni navzájem. Jeho hlas můžeme ignorovat nebo se jím můžeme nechat pozvat. Podobně to je i s evangeliem.
Od zvonice se shromáždění přesunulo do kapličky, kde pěvecký sbor Karla Chlouby z Ročova zazpíval několik lidových písní z Čech a provedl také několik církevních skladeb od různých autorů z celého světa.
Na závěr pan starosta Trylč poděkoval všem, kdo se shromáždění zúčastnili v hojném počtu, a stejně tak všem, kdo se o obnovení zvoničky zasloužili.
Zřejmě velké vedro i začínající prázdniny způsobily, že se slavnosti nezúčastnili také věřící z náboženské obce Louny. Snad bude jindy příležitost zvoničku navštívit, pomodlit se u ní, zastavit se a připomenout si, že zvon je symbol, který spojuje zemi s nebem.
(HS)


Dětský koncert "Prázdninové varhany"
(7. června 2012)

Ve čtvrtek 7. 6. 2012 se od 17. 00 h konal v kostele Církve československé husitské v Lounech varhanní koncert žáků ZUŠ Louny s názvem "Prázdninové varhany". Na koncertu vystoupili žáci ze tříd Ivany Derflerové, Martiny Podané, Jaroslavy Sejvalové, Veroniky Studené a Mileny Nečesané. Malí varhaníci hráli převážně skladby starých barokních mistrů, např. G.F. Händela, J.S.Bacha, D. Zipoliho a Henryho Purcella. Zpěváci zazpívali ve sborovém uskupení, které bylo složeno pouze pro tuto koncertní příležitost. Připravili si krásný působivý repertoár. Velmi netradičním způsobem oživil koncert Petr Pidrmann, žák Mileny Nečesané, který recitoval baladu K. J. Erbena "Vodník". Na varhany ho doprovodila Ivana Derflerová skladbou Z. Fibicha složenou pro tuto báseň. Kostel byl zcela zaplněn žáky, rodiči i prarodiči a dalšími hosty. Akci ZUŠ navštívila také paní ředitelka ing. Jindřiška Riedlová. 32 čísel vyplnilo dvouhodinový program, který posluchači odměnili dlouhým potleskem!
V České republice není mnoho základních uměleckých škol, kde mají žáci příležitost učit se hře na varhany. ZUŠ Louny je jednou z nich. Náboženská obec je ráda, že může k těmto účelům propůjčovat svůj nástroj - varhany, postavené v r. 1935 přímo pro lounský sbor. Varhanní koncerty jsou pro nás jednou z příležitostí, jak pozvat veřejnost a také děti a mládež do prostor církve.
(HS)


Noc kostelů 2012
(1. června 2012)

Takto namalovala Terezka Kabelová z Loun, 8 let, jak prožila Noc kostelů v Lounech. Obrázek byl zaslán do soutěže vyhlášené Litoměřickým biskupstvím "Moje Noc kostelů" do kategorie 7-11let.

Komentář k Noci kostelů:

V pátek 1. června 2012 v 18. 00 zvon pojmenovaný po Husově méně známém současníkovi Jeronýmovi Pražském zahájil “Noc kostelů 2012“ v Lounech. Kostel CČSH byl zaplněný dětmi, jejich rodiči, prarodiči a dalšími zvědavými návštěvníky, kteří přišli prožít začátek Noci kostelů právě do našeho kostela.
Program jsme si letos pečlivě připravili dlouhou dobu před termínem konání akce. Také letos jsme se rozhodli zařadit křesťanskou hudbu, historické přednášky, výstavu žáků ZUŠ Louny i vystoupení pěveckého sboru žáků téže školy. Právě přítomnost dětí byla o letošní Noci kostelů velmi žádoucí, protože 1. června je „Den dětí“, takže Noc kostelů nebyla jen svátkem kostelů, ale i dětí. Dětský program, který navazoval na úvodní hru na vibrafon, vystoupení dětského pěveckého sboru ZUŠ Louny „Notičky“ pod vedením Veroniky Studené a na vernisáž výstavy žáků téže školy ze třídy Jany Marešové, se setkal s mimořádným zájmem malých zpěváčků, ale i dalších pozvaných dětí, jejich maminek a tatínků. Děti vybíraly správné odpovědi na otázky o kostele, o lidech, kteří k němu patří a přicházejí do něj, ale i o tom, co všechno v kostele můžeme najít. Za správnou odpověď byly děti odměněny obrázkem nebo záložkou. Soutěž děti bavila, takže se hlásily jako o život a sbíraly obrázky a záložky, aby dosáhly na stupně vítězů. Situace se stávala natolik nepřehlednou, že jsme děti se sestrou předsedkyní musely vykazovat do bezpečné vzdálenosti od nás, protože hrozilo, že nás vytěsní až někam do kněžiště! Děti nakonec na všechno přišly, rozebraly skoro všechny odměny a dostaly navíc ještě pexeso „Noci kostelů“. Ceny pro vítěze se neudělovaly, protože jsme nestíhaly dětské ruce počítat, když se jako les zvedaly nad hlavy dětí při každé otázce. Děti byly nadšené, radostné a všichni ostatní s nimi. Příjemným překvapením pro děti na závěr dětského programu a později pro dospělé bylo umění žáků SOU a SOŠ SČMSD Žatec, kteří si pro děti připravili limonády a koktejly a předvedli své „barové umění“, kterému se naučili ve škole.
Velmi živý dětský program, jehož se aktivně zúčastnilo více než 25 dětí , vystřídala přednáška PhDr. Jana Mareše, Ph. D. z lounského archivu, který se zamyslel nad vztahem města a kostela v průběhu 20 křesťanských století až po současnou dobu. Poutavá přednáška zaujala zájemce o historii, architekturu i náboženství.
Mluvené slovo vystřídal zpěv církevních písní ze všech období liturgického roku. Kostel byl v tuto dobu plný, bylo vidět, že křesťanské písně mají svoje příznivce.
Bratr Hons na koncert chrámového sboru pod vedením Ivany Derflerové navázal další přednáškou, tentokrát o historii náboženské obce a kostela v Lounech. Přednáška se postupně proměnila v „procházku“, když nás přednášející chtěl s některými fakty seznámit jaksi „zblízka“ a dovedl nás až na zajímavá místa, o kterých se zrovna zmiňoval.
Z prohlídky kostela jsme už za tmy spěchali k římsko-katolickému kostelu sv. Mikuláše na náměstí, kde začínal společný program. Hlouček asi 25 lidí z obou farností v Lounech se odtud vydal v čele s paškálem, symbolizujícím vzkříšeného Krista, k jednotlivým zastavením ve městě. Modlili jsme se za město, za lidi, kteří v něm žijí a pracují. Paškál jsme přes jednotlivá zastavení donesli až do kostela CČSH v Lounech, kde jsme prosili Pána Boha o požehnání s vědomím, že Noc kostelů 2012 sice končí, ale naše služba Bohu a lidem pokračuje dál. Těšíme se na příští Noc kostelů, která je pro naši náboženskou obec příležitostí prožít boží blízkost i radost z předávání víry. Kdy jindy během roku přijde do našeho kostela za jeden večer 260 lidí…?
(ThDr. Helena Smolová,  farářka NO CČSH Louny)


Přednáška v Lounech
(31. května 2012)

31. 5. 2012 se v Městské knihovně Louny uskutečnila zajímavá přednáška „Mistr Jeroným Pražský, mistr svobodných umění a neklidný duch své doby“. Náboženská obec Louny opět pozvala ThDr. Martina Chadimu, Th.D., aby volně navázal na přednášku o M. Janu Husovi, kterou jsme v MěK Louny vyslechli na podzim loňského roku.
Martin Chadima zaujal učitele dějepisu i další zájemce o historii a náboženství, případně také přímo o významné osobnosti husitského hnutí. Zatímco jsou osoba a dílo M. Jana Husa v Čechách známé, M. Jeronýma Pražského znají spíše jen odborníci. Jak jsme pochopili z přednášky, souvisí to s celkově menším množstvím materiálů, které k osobě a dílu M. Jeronýma existují.
M. Jan Hus je svým životem naprosto transparentně svědkem víry a mučedníkem. Naproti tomu je M. Jeroným postava poněkud rozporuplná, spíše filosof než teolog, podle podání Martina Chadimy také rebel a člověk s mnoha slabostmi. Přesto i on v sobě nakonec nalezl dost odvahy k tomu, aby jeho svědectví získalo něco z pevnosti M. Jana. To ho téměř rok po Husovi přivedlo také na hranici.
Přednáška Martina Chadimy měla i tentokrát velmi dobrý ohlas u odborné veřejnosti v Lounech. Náboženská obec děkuje přednášejícímu Dr. Chadimovi, Městské knihovně Louny, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Bahnerové, za spolupráci a MěÚ Louny za podporu tohoto projektu.
(HS)


Jaro na farní zahrádce
(11. dubna 2012)


Neděle Zmrtvýchvstání Páně (Boží hod velikonoční)
(8. dubna 2012)


Velký pátek
(6. dubna 2012)


Zelený čtvrtek
(5. dubna 2012)


Výroční shromáždění Náboženské obce Louny
(25. března 2012)


Vernisáž výstavy žáků ZUŠ Louny s názvem "PLODY"
(4. března 2012)