Menu

Archiv akcí

FotoarchivTOPlist

Fotogalerie roku 2011

Zvonění v den pohřbu Václava Havla
(23. prosince 2011)
Pan kostelník Václav Derfler zvonil v pravé poledne na náš zvon nesoucí jméno Jeronýma Pražského. Připojili jsme se tak k výzvě pana premiéra a uctili památku našeho bývalého prezidenta
Václava Havla.


Adventní koncert chrámového sboru pod vedením Mgr. Ivany Derflerové k 15. výročí založení tohoto uměleckého tělesa.
(18. prosince 2011)


4. adventní neděle.
(18. prosince 2011)


Adventní setkání dětí
(10. prosince 2011 v modlitebně sboru)


Takhle jsme slavili 1. neděli adventní a zahajovali jsme nový církevní rok, letos už 27. listopadu…..

Provázeli nás texty Iz 64, 1-9, 1K 1, 3-9, Mk 13, 24-37. Naše myšlenky i modlitby směřovaly k přípravě na Vánoce, na slavnost Kristova narození. Chceme se i letos připravit na setkání s naším Pánem a Spasitelem, a tak jsme také slavili svátost pokání ve společném shromáždění, abychom svou touhu po odpuštění hříchů a smíření s Bohem i s bližními vyjádřili i tímto svátostným způsobem. Součástí bohoslužby bylo samozřejmě slavení Večeře Páně a přijímání darů nebeské hostiny většinou přítomných. Sešlo se nás kolem dvaceti, takže jsme zcela zaplnili prostor naší zimní modlitebny. To bylo velmi povzbudivé a příjemné vidět sestry a bratry z lounské náboženské obce takto pohromadě a stejně tak bylo fajn, že mezi nás přijeli Martin a Milenka z Mostu. Vilhelmovi se s námi na závěr bohoslužby rozloučili, protože odjíždějí na několik týdnů na Slovensko a opět se s nimi shledáme, dá-li Pán v novém roce 2012!


Přednáška „Skutečné důvody upálení M. Jana Husa“

Ve středu 19. října 2011 se v sále Městské knihovny Louny uskutečnila přednáška ThDr. Martina Chadimy, Th. D. na téma „Skutečné důvody upálení M. Jana Husa“.
Přednášejícího pozvala Náboženská obec Církve československé husitské v Lounech a do svých prostor ho laskavě přijala paní ředitelka Mgr. Dagmar Bahnerová. Projekt podpořil také Městský úřad Louny z fondu Kulturní komise. Přednášející Dr. Chadima nejprve seznámil posluchače s výsledky bádání tzv. „1. husovské komise“, která pracovala pod záštitou Miloslava kard. Vlka. Chadima byl jejím členem v l. 1998-1999. Osobně se rovněž zúčastnil mezinárodní husovské konference v Římě v r. 1999, kde papež Jan Pavel II. svým prohlášením o Husovi významně posunul pohled římsko-katolické církve na tohoto českého kněze a reformátora církve. Chadima předložil ve svém poutavém, asi třicetiminutovém, příspěvku hlavní body obžaloby M. Jana Husa. Jeho přednáška osvětlila posluchačům nejen historické souvislosti, ale také poměrně složité filosoficko-teologické otázky, bez jejichž pochopení není možné sporům ve středověké církvi porozumět. V dalším, asi třicetiminutovém, bloku přednášející odpovídal na dotazy z publika. Plný sál Městské knihovny Louny svědčil o zájmu, který zvolené téma v lounské veřejnosti vzbudilo. Přednes Dr. Chadimy byl posluchačsky velmi poutavý. Bylo zřejmé, že je přednášející zvyklý pracovat především s dospívajícími posluchači a s mládeží. Kromě duchovenské činnosti v CČSH se věnuje také vědecko-pedagogické činnosti. Přednášel na HTF UK v Praze a na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. V současné době působí na soukromém gymnáziu v Sázavské ul. v Praze, kde vyučuje několik předmětů. Kromě toho spolupracuje rovněž jako externista s Českým rozhlasem, se stanicemi Radiožurnál a Rádio 6. Již nyní se zájemci o historii, filosofii a teologii mohou těšit na jeho příští návštěvu v Lounech. Dr. Chadima přislíbil, že si připraví přednášku o dalším kostnické mučedníkovi M. Jeronýmovi Pražském. Náboženská obec CČSH Louny děkuje všem, kteří se na realizaci přednášky ThDr. M. Chadimy, Th. D. podíleli, zejména děkuje paní ředitelce Mgr. Bahnerové za laskavou spolupráci.
(Rada starších NO CČSH Louny)


Vernisáž výstavy "Voda"

V neděli 18.září jsme se za účasti starosty města Loun Ing. Jana Kernera sešli na Vernisáži výstavy Voda, kterou NO Louny CČSH uspořádala ve spolupráci s místní Základní uměleckou školou.
V prostorách našeho kostela vystavují své práce žáci z výtvarného ateliéru paní učitelky Jany Marešové, která spolu se sestrou farářkou ThDr. Helenou Smolovou celou výstavu zahájila. Obsahem výstavy jsou výtvarná díla dětí ve věkovém rozmezí 6 až 15 let. A rozhodně jejich shlédnutí stojí za to.
Výstava potrvá do konce října.


Bohoslužba k výročí mučednické smrti Mistra Jana husa

Dne 6. července 2011 se konala vzpomínková bohoslužba u znovuobnovené Husovy zvonice v Lenešicích. Obě akce byly zpestřeny programem lounského Chrámového sboru pod vedením I. Derflerové a zamyšlením historika V. A. Honse nad odkazem velikána našeho národa dnešku. Již tradičně se po slavnostní bohoslužbě sešli členové a příznivci Církve československé husitské v Lounech u pomníku Mistra Jana Husa na Mírovém náměstí, aby si připomněli význam tohoto kazatele, jehož názory vedly k jedinému přehodnocení církevního učení, které římskokatolická církev oficiálně uznala.Noc kostelů v Lounech
V pátek, dne 27. května 2011 v 18 hodin se rozezněly zvony v kostele Církve československé husitské v Lounech a tím zahájily Noc kostelů.

Komentář o průběhu akce Noci kostelů si můžete přečíst ZDE.
Husova zvonička v Lenešicích u Loun

Náboženská obec CČSH Louny uspořádala ve spolupráci s Okrášlovacím spolkem Lenešice slavnostní otevření Husovy zvoničky v Lenešicích u Loun 12. 10. 2010. Husova zvonička, která se slavnostně otvírala, je dílem stavitele Fr. Kučery z Dobroměřic a byla zbudována svépomocí členů Československé církve. Z iniciativy okrášlovacího spolku prošla v letech 2009-2010 rekonstrukcí, kterou bylo možné realizovat díky sponzorům.Ohlédnutí za Adventem 2010